Social
Διεύθυνση

4ο χλμ. ΝΕΟ Βέροιας - Θεσσαλονίκης, TK 59100

Επικοινωνία
 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης του www.kubo.gr. Η χρήση του www.kubo.gr τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των περιγραφόμενων όρων χρήσης των υπηρεσιών. Η Δικαιούχος δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους κάτωθι όρους χρήσης υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής τμήματος ή συνόλου του παρόντος, ρητώς αναφέρεται ότι απαγορεύεται η χρήση του www.kubo.gr απογορεύεται Για οιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως στείλετε e-mail στο b2b@kubo.gr

 • ΟΡΙΣΜΟΙ

Site: Ο διαδικτυακός τόπος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση “www.kubo.gr”.

Δικαιούχος: Η ιδιοκτήτρια εταιρία του διαδικτυακού τόπου, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία υπό την επωνυμία “ΚΟΥΜΠΟ Ι.Κ.Ε.”.

Υπηρεσία/ες: Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site της Δικαιούχου, ρητώς συμπεριλαμβανομένων τόσο των ήδη υφισταμένων όσο και των μελλοντικών.

Περιεχόμενο: Ποϊόντα, δεδομένα, κείμενα,φωτογραφίες, video, multimedia, γραφικά, εικόνες και λοιπά.

Οι Συναλλασσόμενοι: Οι εγγεγραμμένοι στον Εμπορικό Κατάλογο προμηθευτές και οι υποψήφιοι Αγοραστές.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του www.kubo.gr παρέχεται στη διαμορφωθείσα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος μορφή και ρητώς απαγορεύεται οιαδήποτε παρέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση του Διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες αυτού. Η πρόσβαση στην www.kubo.gr επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής με δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ΚΟΥΜΠΟ Ι.Κ.Ε. μπορεί να αρνηθεί τις υπηρεσίες της σε οιονδήποτε και σε οιαδήποτε στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων του παρόντος.

 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Με τη συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form), η Δικαιούχος χορηγεί στο Μέλος έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη, ώστε να αποφεύγεται η παράνομη χρήση των υπηρεσιών από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του χρήστη ή επιθυμίας αλλαγής των προσωπικών κωδικών του, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα ανανέωσης και εισαγωγής νέων στοιχείων, μέσω των ηλεκτρονικών φορμών του www.kubo.gr. Σε περίπτωση απώλειας για οιοδήποτε λόγο των ανωτέρω στοιχείων, το Μέλος υποχρεούται όπως επικοινωνήσει εντός 24 ωρών μέσω e-mail στο b2b@kubo.gr και να δηλώσει την εν λόγω απώλεια.

Το www.kubo.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του Μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβίασης των όρων του παρόντος και κατά συνέπεια να ανακαλέσει τον κωδικό πρόσβασης και την ονοματοδοσία του χρήστη.

 • ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η χρέωση για τηΝ αγορά των προϊόντων γίνεται ανά Μέλος κατά τα περιγραφόμενα στο www.kubo.gr, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο της Δικαιούχου. Σε περίπτωση προσθήκης νέων προϊόντων θα ανακοινώνονται οι ειδικοί όροι χρήσης και η πολιτική χρέωσής τους, αποτελώντας Παράρτημα του παρόντος.

 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα Μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1999 “Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων” ως ισχύει και του Ν. 2774/1999 “Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα”, συμφωνούν, αποδέχονται και συναινούν ήδη δια του παρόντος με τα ακόλουθα: Η Δικαιούχος θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα τους που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το Μέλος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.

 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Κατά την πρόσβαση και χρήση του www.kubo.gr από τα Μέλη του: – Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε αυτόματης ή χειροκίνητης παρακολούθησης του συστήματος ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας του. – Απαγορεύεται η χρήση οιουδήποτε προγράμματος ή τεχνικού μέσου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του Site.

– Aπαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του www.kubo.gr για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Eπιπλέον των ανωτέρω απαγορεύεται η χρήση του www.kubo.gr για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως ενδεικτικά:

– Απόπειρα καταστροφής ή/και εκμετάλλευσης ή καταστροφή ή/και εκμετάλλευση αρχείων του Site και των Μελών αυτού (hacking).

-Ενέργειες οι οποίες εν γένει αντίκεινται στη NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). -Οποιαδήποτε χρήση των πολυμέσων της σελίδας χωρίς την συγκατάθεση της εταιρείας.

-Οποιαδήποτε αντιγραφή των σχεδίων των προϊόντων μας. -Η μεταπώληση οποιουδήποτε προϊόντος χωρίς την επίτευξη συμφωνίας.

-Οποιαδήποτε αναφορά σε προϊόν κατασκευής μας χωρίς να αναφέρεται η επωνυμία “Kubo”

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

H χρήση του www.kubo.gr, δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της υπηρεσιών, κατ’ εφαρμογή των όρων της παρούσας. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου των υπηρεσιών του www.kubo.gr, η Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

To περιεχόμενο του www.kubo.gr, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, προστατεύεται από τις εθνικές (Ν. 2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του www.kubo.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού. Η εκπομπή του www.kubo.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Δικαιούχου.

 1. LINKS

Αν το www.kubo.gr, ξεκινήσει να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι τόποι αυτοί δεν θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.kubo.gr και συνεπώς το www.kubo.gr, δεν θα είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Το www.kubo.gr , θα παρέχει αυτούς τους συνδέσμους ως διευκόλυνση και η ενσωμάτωση ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν συνεπάγεται κανενός είδους δέσμευση για το δικτυακό αυτό τόπο από τo www.kubo.gr.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και την μέγιστη σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των δεδομένων των χρηστών, το www.kubo.gr κάνει χρήση εξελιγμένων συστημάτων προστασίας του δικτύου (firewall) και κωδικών πρόσβασης (passwords).

 1. COOKIES

Η Δικαιούχος εταιρία ΚΟΥΜΠΟ Ι.Κ.Ε. επιφυλάσσεται δια του παρόντος του δικαιώματός της να χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών των χρηστών του www.kubo.gr. Καθίσταται σαφές ότι στις ρυθμίσεις του browser οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν την εισδοχή των cookies, τοιουτοτρόπως όμως ενδέχεται να παρεμποδίζονται στη χρήση ορισμένων υπηρεσιών του www.kubo.gr.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Δικαιούχος καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε το www.kubo.gr να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Η χρήση του www.kubo.gr γίνεται με ευθύνη των χρηστών του, αποδεχόμενοι ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη. Η Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες οι χρήστες απέκτησαν πρόσβαση μέσω του www.kubo.gr και αφορούν άλλες εταιρίες.

Επιπλέον συμφωνείτε ότι η Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο www.kubo.gr. ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μεταξύ των χρηστών του www.kubo.gr ανακύψει οιασδήποτε φύσεως αντιδικία, τυχόν παρέμβαση της Δικαιούχου, γεννά αξίωση αυτής για καταβολή ευλόγου αμοιβής των Δικηγόρων της από τους διαδίκους που είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω Όρων ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των παρόντων Όρων ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η «Kubo – Love Crafted Furniture» (καλούμενη εφεξής ΚΟΥΜΠΟ Ι.Κ.Ε. ή Kubo ή διοργανωτής), διοργανώνει διαγωνισμό στην ιστοσελίδα https://www.instagram.com/kubo.furniture/, στον οποίο μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της ΚΟΥΜΠΟ Ι.Κ.Ε., οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι ακόλουθος της σελίδας στο instagram.

Προκειμένου να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταβεί στη δημοσίευση που έχει δημιουργηθεί για το Διαγωνισμό και να προχωρήσει σε “Like” αυτής καθώς και να επισημάνει 2 φίλους του (tag). Mε τη συμμετοχή του ο νικητής παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στο Διοργανωτή για την ανακοίνωση του ονόματος του στην ιστοσελίδα https://www.instagram.com/kubo.furniture/. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων, όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί από τους ιδίους στην προσωπική σελίδα τους στον ιστότοπο www.instagram.com, θα καταχωρούνται σε αριθμητική λίστα από τον Διοργανωτή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ειδικής εφαρμογής τυχαίας επιλογής η οποία εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Τα ονόματα που θα προκύψουν θα αντιστοιχούν σε έναν νικητή και δύο επιλαχόντες. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία του Διοργανωτή, παρουσία κοινού εφόσον το επιθυμεί. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται όπως αναφέρεται στο εκάστοτε ποστ του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί όπως αναφέρεται στο εκάστοτε ποστ του Διαγωνισμού και τα αποτελέσματα αυτής θα ανακοινωθούν ζωντανά αλλά και ως σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα (https://www.instagram.com/kubo.furniture/), καθώς και με προσωπικό μήνυμα στο προφίλ του χρήστη . Η κλήρωση θα αναδείξει 1 νικητή και δύο επιλαχόντες. Ο Διογανωτής θα επικοινωνήσει εντός 7 ημερών με τον νικητή με προσωπικό μήνυμα προκειμένου ο δεύτερος να δώσει τα στοιχεία του για την επιβεβαίωση κι αποστολή του δώρου. H αποστολή και μεταφορά του δώρου θα γίνει δωρεάν από την εταιρεία μας για περιοχές εντός νομού Ημαθίας και μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής για περιοχές εκτός αυτής και τα έξοδα θα βαρύνουν το νικητή/τρια. Αν η επικοινωνία με το νικητή/τρια δεν καταστεί εφικτή με τον Διοργανωτή εντός 7 ημερών από την ανακοίνωση των ονομάτων, χάνεται το δικαίωμα του δώρου και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Με την υποβολή των προσωπικών δεδομένων του, κάθε συμμετέχων συναινεί ρητώς, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, όπως τα προσωπικά δεδομένα του χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο το Διοργανωτή μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων αποκλειστικά και μόνο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των παρόντων Όρων ή εξ αφορμής αυτών, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.